Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

dontforgetme
2275 1369
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen vialexxie lexxie
dontforgetme
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialexxie lexxie
dontforgetme
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viatellmetruth tellmetruth
dontforgetme
Reposted fromfelicka felicka viatellmetruth tellmetruth

February 20 2017

dontforgetme
3936 f426 500
Reposted frommeem meem vialexxie lexxie
dontforgetme
3937 96e9 500
Reposted frommeem meem vialexxie lexxie
dontforgetme
8398 d8de 500
dontforgetme

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę.

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe vialexxie lexxie
dontforgetme
3332 434c 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vialexxie lexxie
dontforgetme
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viatellmetruth tellmetruth
dontforgetme
2725 8b7a
dontforgetme
dontforgetme
2692 35f5 500
Reposted fromstepowywilk stepowywilk vialexxie lexxie
dontforgetme
6998 98ea 500
Reposted fromrol rol vialexxie lexxie
dontforgetme

A co ja myślę! A ja nic nie myślę!
Mnie się trzęsą ręce, ja się cała trzęsę
i mówię:

kurwa człowieku, kurwa!

Reposted fromblackjeremy blackjeremy vialexxie lexxie
dontforgetme
9306 b4cb 500
Reposted fromdzikaroza dzikaroza viatellmetruth tellmetruth
dontforgetme

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura vialexxie lexxie
dontforgetme
0743 ed48
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialexxie lexxie
dontforgetme
0436 76a9 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialexxie lexxie
dontforgetme
6363 8917
Reposted fromjustMeee justMeee vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl