Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

dontforgetme
4196 7233 500
Reposted fromCattleya Cattleya viafelicka felicka
dontforgetme
7527 17b5
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viafelicka felicka
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi vialexxie lexxie
dontforgetme
Legenda mówi, że jeśli nie możesz spać w nocy, to znaczy że przebywasz w czyichś snach...
Reposted fromlabellavita labellavita viaxannabelle xannabelle
dontforgetme
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
dontforgetme
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaxannabelle xannabelle
2704 e372 500
Reposted fromfyeahnix fyeahnix viaxannabelle xannabelle
dontforgetme
0508 97ad 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaxannabelle xannabelle
dontforgetme

April 22 2017

5923 7042 500

who-:

Photographs of Icelandic volcanoes by Marcel Musil

Reposted frombitner bitner vialexxie lexxie
7102 4695 500
dontforgetme
Nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
— Haruki Murakami
Reposted fromoczekiwania oczekiwania vialexxie lexxie
dontforgetme
7980 ba31 500
Reposted fromwowimtired wowimtired vialexxie lexxie

drakesideheaux:

Remembering u only got one life and you ain’t done shit but have depression 

Reposted fromfrlendzoned frlendzoned vialexxie lexxie
dontforgetme
1408 09b5 500
Reposted fromsarazation sarazation vialexxie lexxie
How wonderful it is, to be silent with someone.
Kurt Tucholsky (via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile vialexxie lexxie
dontforgetme
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Żulczyk
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vialexxie lexxie
dontforgetme
0909 3fd4
Reposted frombutterbeer butterbeer vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl