Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

dontforgetme
0869 d712
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovesweets lovesweets
dontforgetme
3141 0b7d
Reposted frompampunio pampunio vialexxie lexxie
dontforgetme
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson
dontforgetme
8881 65e4 500
Reposted fromojkomena ojkomena vialovesweets lovesweets
dontforgetme
dontforgetme
1779 ea86 500
Reposted fromlifeless lifeless vialexxie lexxie
dontforgetme
7637 e8ad 500
Playing it Cool (2014)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vialovesweets lovesweets
dontforgetme
3512 3838 500
dontforgetme
6371 3db5 500
Reposted fromlydjav lydjav vialovesweets lovesweets
dontforgetme
Zamykam oczy i liczę do trzynastu
Nim zajdzie słońce tęsknić za Tobą będę znów.
— Dawid Podsiadło
dontforgetme
Strach nie pozwala nam działać, choć tak dobrze wiemy, co powinniśmy zrobić, żeby zmienić nasze życie. Od czego się odciąć, a co do siebie przyciągnąć. 
— 02:30
dontforgetme
dontforgetme
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialovesweets lovesweets
dontforgetme
czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać
Reposted fromin-flagranti in-flagranti vialovesweets lovesweets
dontforgetme
4332 7817
Reposted frompheebs pheebs vialovesweets lovesweets
dontforgetme
Ulgą jest każde dziś bez wczoraj.
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul vialovesweets lovesweets
dontforgetme
2807 0aea
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze vialovesweets lovesweets
dontforgetme
8717 07de 500
Radwanice !
Reposted fromindolence indolence vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl