Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2019

dontforgetme
dontforgetme
Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie
dontforgetme
6369 9881 500
Reposted frominto-black into-black vialexxie lexxie
dontforgetme
3058 17e3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
dontforgetme
Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie
dontforgetme
1002 dfe8 500
Bob Dylan with Joan Baez, 1963
Reposted fromciarka ciarka viafelicka felicka
dontforgetme
5213 24b0 500
Reposted fromPoranny Poranny viaxannabelle xannabelle
dontforgetme
9272 9f57
Reposted fromRowena Rowena viaxannabelle xannabelle
dontforgetme
I modlę się o lepszy dzień O lżejszą głowę, błogi sen Choć w środku wszystko drży
— Ania Karwan
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasiostry siostry
dontforgetme
dontforgetme
3338 ac4a 500
Reposted fromnutt nutt vialexxie lexxie
dontforgetme
2758 d1fd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
dontforgetme
Ona kocha go bardziej niż on kiedykolwiek będzie wiedział. On kocha ją bardziej niż kiedykolwiek to okaże.
— Kurt Cobain
dontforgetme
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialexxie lexxie
dontforgetme
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialexxie lexxie
dontforgetme
9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
dontforgetme
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— F. Nietzsche
Reposted fromvaporous vaporous vialexxie lexxie
dontforgetme
2922 7a75 500
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
dontforgetme
2972 95cc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
dontforgetme
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl